Terugbetaling tandartsbezoek

By: | Tags: | Comments: 0 | september 4th, 2015

tandarsbezoekVol­was­se­nen drei­gen vanaf vol­gend jaar meer te be­ta­len voor tand­zorg. Wie dit jaar niet langs­ging bij de tand­arts, krijgt vol­gend jaar voor som­mi­ge pres­ta­ties een min­der terugbetaling.

Mis­schien loopt u dit jaar best nog even langs bij de tand­arts. An­ders dreigt u vol­gend jaar meer voor uw tand­arts­be­zoek te moe­ten be­ta­len.

Voor een tand­vul­ling be­taalt u vanaf 1 ja­nu­a­ri 2016 11,50 euro rem­geld. Dat is uw per­soon­lijk aan­deel of het ge­deel­te van de fac­tuur dat niet door de ziek­te­ver­ze­ke­ring wordt te­rug­be­taald. Gaat u dit jaar niet naar de tand­arts, dan be­taalt u voor een vul­ling vanaf begin vol­gend jaar 21,50 euro rem­geld, dus 10 euro meer.

Ook voor an­de­re pres­ta­ties zult u vanaf vol­gend jaar meer uit eigen zak moe­ten be­ta­len, als u dit jaar niet naar de tand­arts ging. Zo be­taalt u voor het trek­ken van een tand met hech­ting vanaf 1 ja­nu­a­ri 2016 18,50 euro rem­geld  als u dit jaar geen tand­arts­be­zoek bracht. Deed u dat wel, dan be­draagt het rem­geld vanaf vol­gend jaar 10 euro. De rem­gel­den voor het trek­ken van een tand zijn  al­leen re­le­vant voor vol­was­se­nen ouder dan 53 jaar. Im­mers, tus­sen de leef­tijd van 18 en 53 jaar wordt het trek­ken van een tand so­wie­so niet te­rug­be­taald, ten­zij dit ge­beurt om spe­ci­fie­ke me­di­sche re­de­nen.

Het rem­geld voor een pre­ven­tief jaar­lijks mond­on­der­zoek blijft het­zelf­de op 3,50 euro. Dit past per­fect in de be­trach­ting van de Rijks­dienst voor Ziek­te en In­va­li­di­teit (RIZIV) om zo­veel mo­ge­lijk men­sen aan te zet­ten tot pre­ven­tie­ve on­der­zoe­ken, eer­der dan tot dure tand­heel­kun­di­ge in­gre­pen omdat de patiënt de tand­zorg ver­waar­loos­de.

Kin­de­ren

Voor kin­de­ren wordt een be­zoek aan de tand­arts mee­st­al wel vol­le­dig te­rug­be­taald, zo ook het half­jaar­lijks pre­ven­tief tand­on­der­zoek tot de leef­tijd van 18 jaar. Maar veel kin­de­ren gaan  vol­gens een on­der­zoek van de Chris­te­lij­ke Mu­tu­a­li­tei­ten te wei­nig naar de tand­arts.’Noch­tans kan een goede mond­hy­giëne van jongs af aan dure tand­zorg later voor­ko­men. Het is daar­om jam­mer dat zo­veel kin­de­ren en jon­ge­ren er geen ge­bruik van maken’, zegt Griet Rum­mens van de dienst ge­zond­heids­pro­mo­tie van de CM.

De vol­le­di­ge te­rug­be­ta­ling geldt voor de ge­wo­ne tand­zorg van kin­de­ren en jon­ge­ren. Zo is or­tho­don­tie ( kin­de­ren die bij­voor­beeld een beu­gel moe­ten dra­gen) niet gra­tis. De vol­le­di­ge te­rug­be­ta­ling van de tand­zorg bij kin­de­ren is soms ook aan voor­waar­den on­der­wor­pen. Zo zal een pa­no­ra­mi­sche ra­dio­gra­fie slechts te­rug­be­taal­baar zijn als dit niet meer ge­beurt dan 1 keer om de twee ka­len­der­ja­ren.

 

Bron: http://netto.tijd.be/budget/Jaarlijkse_controle_drukt_tandartskosten.9669643-1630.art?ckc=1&ts=1440760440

Leave a Reply

achttien + zeven =